Jak nakládáme s osobními údaji?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mimo jiné doplňují naše Obchodní podmínky. Jejich součástí jsou také Zásady používání cookies.
I. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
Společností - Tomin Sport s.r.o., se sídlem Na Horce 2513/27, 680 01 Boskovice, IČ 08998353, DIČ CZ08998353, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C 116608 , zastoupená Bc. Tomášem Procházkou, e-mail: tomin@tominsport.cz, telefon: +420 702 049 796, webové stránky - www.tominsport.cz.
Uživatelem osoba, která je návštěvníkem webových stránek nebo si vytvořila uživatelský účet nebo se přihlásila k odběru newsletteru, ale prozatím neuzavřela kupní smlouvu.
Zákazníkem - osoba, která odeslala objednávku prostřednictvím webových stránek www.tominsport.cz (dále jen „webové stránky“) a uzavřela tak se společností smlouvu o koupi zboží skrze svůj uživatelský účet či bez něj. Uživatel, který si zakoupí zboží, se stává zákazníkem.

Společnost je provozovatelem webových stránek, jejichž prostřednictvím nabízí k prodeji zejména sportovní, textilní a obuvnické zboží.

Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může společnost změnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje uživatele nejméně 14 dnů před nabytím účinnosti změn.
II. Ochrana osobních údajů

Na zákazníky a uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (v těchto zásadách také jako „GDPR“), přičemž tyto zásady upravují, jak s jejich osobními údaji společnost nakládá. Společnost je správcem osobních údajů.

Zákazníci a uživatelé berou na vědomí, že odesláním objednávky, prohlížením webových stránek nebo přihlášením k odběru newsletteru dochází ke zpracování osobních údajů společností nebo třetími osobami, které společnost pověřila zpracováním. Vždy v souladu s těmito zásadami a našimi Zásadami užívání cookies.

Společnost zpracovává výhradně osobní údaje získané od zákazníků a uživatelů, kteří poskytují společnosti údaje dobrovolně a vědomě a zároveň poskytují údaje úplné, pravdivé a aktuální týkající se výhradně jejich osoby. Pokud uživatel nebo zákazník zadává údaje třetích osob, odpovídá za to, že s údaji nakládá oprávněně a nedochází k zásahu do práv třetích osob.

Společnost může nakládat s těmito údaji:
U zákazníků se jedná o:
• jméno a příjmení
• fakturační adresa, IČ a DIČ
• doručovací adresa
• pohlaví
• adresa elektronické pošty (e-mail)
• telefonní číslo
• datum registrace
• obsah komunikace (e-mail, chat)
• další údaje uvedené v poznámce k objednávce, jedná-li se o osobní údaj
• IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy
U uživatelů se jedná o:
• jméno a příjmení
• fakturační adresa a IČ
• adresa elektronické pošty (e-mail)
• telefonní číslo
• pohlaví
• datum registrace, pokud si uživatel vytvořil uživatelský účet
• obsah komunikace (e-mail, chat)
• IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (vyřízení, administrace a expedice objednávek, zákaznická podpora při zodpovídání dotazů zákazníků), informování o průběhu objednávky). E-mail a IP adresy zařízení, z nichž jsou webové stránky prohlíženy, jsou zpracovávány za účelem oprávněného zájmu společnosti (informování o zboží a službách společnosti, analýze nákupního chování). IP adresy jsou zpracovávány za účelem prevence neoprávněného užití uživatelského účtu a dat zákazníků, což je oprávněný zájem zákazníků i společnosti. Osobní údaje podle tohoto odstavce jsou zpracovávány počínaje obdržením objednávky zboží nebo registrací po dobu trvání existence uživatelského účtu, nejdéle však po dobu 15 let odpovídajícím promlčecí době pro případ vzniku sporu v případě zpracovávání za účelem plnění smlouvy ohledně náhrady škody.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány za účelem zpřístupnění uživatelského účtu v případě provedení registrace a za účelem poskytnutí uživatelské podpory. E-mail a IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy, jsou zpracovávány za účelem prevence neoprávněného užití uživatelského účtu, což je oprávněný zájem uživatelů i společnosti. Osobní údaje podle tohoto odstavce jsou zpracovávány počínaje vytvořením uživatelského účtu po dobu jeho trvání, nedojde-li k objednávce zboží.

Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím ukládání cookies v souladu s našimi Zásadami používání cookies a dále na základě souhlasu za podmínek uvedených níže.
III. Zpracovávání údajů na základě souhlasu a jeho odvolání

Osobní údaje, zejména jméno a příjmení a e-mail, může společnost zpracovávat také tehdy, dostane-li k tomu dobrovolný a informovaný souhlas uživatele. Prodej zboží není nikdy vázán na poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

Souhlas může mít nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo je udělen aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu. Souhlas je udělen také vyplněním e-mailu a přihlášením k odběru newsletteru na webových stránkách.

Souhlas může být udělen k různým účelům společně nebo jednotlivě:
Aby společnost mohla e-mailem informovat uživatele o nabízeném zboží a službách, tj. zasílat obchodní sdělení, která se týkají společnosti nebo jejích partnerů týkajících se nabízeného zboží a služeb.
Aby společnost mohla osobní údaje používat pro doručení co nejrelevantnější reklamy a informací o společnosti mj. také prostřednictvím remarketingu. V takovém případě mohou třetí osoby (zejména společnosti Google a Facebook) poskytnuté osobní údaje spojovat a kombinovat s údaji, které mají k dispozici, a které získaly v souladu s právními předpisy.

Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu společnost může po dobu 3 let od obdržení souhlasu. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud uživatel nebo zákazník souhlas odvolá, a to zasláním e-mailu na adresu tomin@tominsport.cz

Pokud uživatel nebo zákazník nebude chtít nadále dostávat e-maily od společnosti, může se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, aby zákazník nebo uživatel obdržel (např. informace o odstávkách webových stránek).

Odhlášení z odběru společnost vždy považuje za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, které společnost zasílá na základě oprávněného zájmu.

Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele.
IV. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Společnost má povinnost poskytovat uživatelům a zákazníkům co nejrelevantnější informace o nabízeném zboží a službách. Proto může využít jejich IP adresu a jiné identifikátory v souladu se Zásadami užívání cookies prostřednictvím analytických webových nástrojů k vyhodnocování návštěvnosti webových stránek a uživatelského chování v online prostoru k dodání individualizovaných informací v rámci oprávněného zájmu společnosti a na základě uděleného souhlasu.

Po uplynutí lhůt ke zpracovávání osobních údajů nebo zániku důvodů pro zpracovávání společnost osobní údaje ihned zlikviduje.

Uživatelé i zákazníci berou na vědomí, že společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

Společnost dále využívá pro naplnění účelu zpracování služby MailChimp, provozovaná společností The Rocket Science Group LLC, USA, jejíž provoz je v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů. Službu Smartsupp, která se používá pro chat a ukládá osobní údaje v České republice a Německu, Heuréku, služby externích reklamních agentur a dopravním společnostem pro doručení objednávek (Česká pošta, PPL, GLS, DPD). Těmto společnostem můžou být údaje předány, vždy však pro naplnění účelu zpracovávání.

Webová stránka umožňuje hrazení ceny za objednané prostřednictvím webové stránky kartou, kdy dochází k přesměrování zákazníka na platební brány třetí osoby (GoPay). Neodpovídáme za ztrátu ani zneužití dat platební karty, neboť data nejsou vkládána prostřednictvím webové stránky společnosti.

Na zařízení uživatelů a zákazníků mohou být ukládány cookies především za účelem funkčnosti probíhajícího připojení, personalizace reklam, nabízení zboží a zjišťování preferencí a nákupního chování, a získané údaje předávány službám Heuréka, Zboží.cz (Seznam.cz), Google a Facebook, v souladu s našimi Zásadami užívání cookies.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i neautomatizovaným způsobem. Subjekt údajů nebude předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.

V případě, že by se zákazník nebo uživatel domníval, že společnost nebo některý ze zpracovatelů prováděl zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat společnost o vysvětlení, a to e-mailem na adresu tomin@tominsport.cz,
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu (II. 5, II. 6) a požadovat e-mailem na adrese tomin@tominsport.cz společnost zajistila odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Společnost o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li společnost námitce, má zákazník nebo uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Uživatel či zákazník může kdykoliv společnost požádat o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů a to e-mailem na adresu tomin@tominsport.cz
Uživatel i zákazník vždy vyrozumí společnost o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost společnosti i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.

E-maily zasílané na základě těchto Zásad se nepovažují za nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
V. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. A to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webové stránce společnosti realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem nebo zákazníkem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 10. 2020.

Vytvořilo WebSupply
lockcartphonemagnifiercrossmenucheckmark-circle